algemene voorwaarden

Artikel 1 Anke Derks

1. Anke Derks is een eenmanszaak, gevestigd aan de Tovermolen 23 (5629 LH) te Eindhoven, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17237767 en wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Anke Derks.

2. Onze website is www.ankederks.nl en je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

– E-mail: support@ankederks.nl

– Telefonisch: +31-40-2407098

– Facebook: https://www.facebook.com/ankederks

– Instagram: https:www.instagram.com/ankederks.nl

3. Anke Derks verzorgt:

– Business coaching op het gebied van strategie, mindset en energetics voor persoonlijke en

zakelijke groei;

– Trainingen en workshops;

– Lezingen;

– Evenementen;

– Retreats;

– Human Design charts en;

– Aanverwante (digitale) producten en diensten.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de uitleg van deze

begrippen.

1. Wij, ons, onze: Anke Derks, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden en daaronder tevens inbegrepen de door ons aangestelde en/of ingehuurde derde(n). Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Je, jij, jou: de wederpartij van Anke Derks; de rechtspersoon of de natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf, aan wie Anke Derks een aanbod/offerte/prijsopgave uitbrengt en/of met wie Anke Derks een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

3. Partijen: jij en ons gezamenlijk.

4. Dag: een kalenderdag, niet een werkdag.

5. Dienst: een opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door ons te verrichten of verrichtte werkzaamheid.

6. Product: een digitaal of fysiek product dat op grond van een overeenkomst door ons aan jou wordt geleverd.

7. Schriftelijk: per post, e-mail of andere digitale wijze, zoals WhatsApp of contact via social media, mits de identiteit van de afzender en authenticiteit voldoende vaststaan.

8. Aanbod: alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes via de website, persoonlijk, op social media of alle andere manieren, in de meest brede zin van het woord.

9. Overeenkomst: de schriftelijke afspraak tussen partijen, tot het leveren van een of meerdere (digitale) producten of diensten door ons aan jou.

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons aanbod, onze diensten en producten, alle overeenkomsten die wij met jou sluiten, onze facturen en alle andere handelingen die we in de uitoefening van ons bedrijf verrichten. Ook wanneer er sprake is van een vervolgopdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

3. Wij mogen onze algemene voorwaarden éénzijdig wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen klein van aard en/of van ondergeschikt belang mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken. Gewijzigde algemene voorwaarden worden per e-mail aan jou kenbaar gemaakt en zijn 7 dagen daarna geldig. Je hebt als zakelijke opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst op basis hiervan kosteloos op te zeggen.

4. Jouw eventuele algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit. Deze worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden die door ons worden ingeschakeld.

6. Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

7. Indien wij niet steeds deze algemene voorwaarden strikt naleven, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Aanbod en offertes

1. Ons aanbod is altijd voorzien van alle benodigde informatie zodat jij precies weet waar jij voor kiest en betaalt.

2. Offertes of aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de gegevens die jij ons verstrekt. Wij vragen je dan ook alle relevante informatie (over de opdracht) en jouw gegevens aan ons door te geven. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens. Doe je dat niet en blijkt achteraf dat de offerte daardoor niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat, dan kunnen wij een reeds aanvaarde offerte alsnog herroepen waardoor de overeenkomst niet tot stand komt. Hebben wij op het moment van herroeping al werkzaamheden verricht, behouden wij het recht deze bij jou in rekening te brengen op basis van het dan geldende (uur)tarief.

3. Al onze offertes zijn vrijblijvend, behalve als we dit uitdrukkelijk anders in de offerte vermelden en een geldigheidstermijn hebben opgenomen. Als ons aanbod een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door jou wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen 5 dagen na jouw aanvaarding te herroepen. Is een offerte maar voor een bepaalde tijd geldig of verbinden wij (extra) voorwaarden aan de offerte, dan zullen wij dit uitdrukkelijk in de offerte vermelden.

4. Hebben wij voor jou een samengestelde offerte gemaakt, zijn wij niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht tegen een evenredig deel van de samengestelde prijs. Met een samengestelde offerte bedoelen we dat we je in één offerte een combinatie van meerdere diensten hebben aangeboden.

5. Is er sprake van een kennelijke type-, schrijf-, druk- of zetfout of een kennelijke vergissing in ons aanbod of onze prijsopgave/offerte, dan zijn wij hieraan niet gebonden en kun je hier geen rechten aan ontlenen.

6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die je met ons sluit.

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand en is pas bindend voor ons:

– Nadat op jouw verzoek voor een van onze diensten, wij schriftelijk hebben bevestigd deze dienst(en) uit te zullen voeren;

– Nadat jij ons aanbod als ook de algemene voorwaarden hebt geaccepteerd en schriftelijk hebt bevestigd en hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden, tenzij wij jouw aanvaarding alsnog herroepen, binnen 5 dagen na jouw schriftelijke bevestiging.

– Jij geen offerte van ons hebt ontvangen, maar wij wel werkzaamheden uitvoeren voor jou zonder dat jij daartegen protesteert. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van spoed of een aanvullende opdracht. In zulke gevallen komt de overeenkomst tussen jou en ons tot stand, op het moment dat wij in jouw opdracht, starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden dan op basis van ons vaste (uur)tarief aan jou in rekening gebracht, tenzij wij met jou hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Met de totstandkoming van een overeenkomst ga jij een betalingsverplichting aan.

2. Als jouw acceptatie van het aanbod of de offerte afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat wij deze wijzigingen schriftelijk aan jou hebben bevestigd.

3. Wijzigingen van de overeenkomst zijn enkel mogelijk indien partijen dit schriftelijk zijn overeen gekomen. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van ons op en is voor jou geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kunnen wij een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 6 Jouw verplichtingen

1. Je bent verplicht alle gegevens, informatie en bescheiden, welke wij naar ons oordeel nodig hebben om de overeenkomst correct, compleet, veilig en zonder vertraging uit te voeren, tijdig en in de door ons gevraagde vorm en op de door ons gevraagde manier aan ons te verstrekken.

2. Indien van toepassing ben je verplicht ons toegang te verschaffen tot de locatie, het pand, de ruimte (of deze beschikbaar te stellen) waar de overeengekomen diensten door ons zullen worden uitgevoerd en ook de daarvoor benodigde (sanitaire of facilitaire) voorzieningen, aansluitingen en de door ons benodigde hulpmiddelen.

3. Wij hebben het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot het moment dat je aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen hebt voldaan.

4. Je bent tevens verplicht om ons te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, zoals bijzondere omstandigheden.

5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra vergoeding, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de gevraagde en benodigde gegevens, zijn voor jouw eigen rekening.

6. Je mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen, maar staat zelf in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens jou aan ons ter beschikking gestelde gegevens en stukken, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en stukken.

7. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor:

– het gebruik van de advisering, coaching, begeleiding en aanverwante producten of diensten voor de doeleinden waarvoor deze zijn verleend;

– het behalen van de door jou beoogde doelstellingen en resultaten;

– het (correct) opvolgen van adviezen en instructies van ons;

– jouw eigen welzijn tijdens deelname aan onze dienstverlening.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

1. Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Wij behouden daarbij de vrijheid om de opdracht naar eigen inzicht invulling te geven.

Natuurlijk houden we rekening met het door jou gespecificeerde doel. Er rust op ons echter alleen een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting, omdat een geslaagd resultaat niet alleen subjectief is, maar ook afhankelijk van je eigen inzet.

2. Data, tijdstip(pen) en indien van toepassing locatie voor individuele coaching, worden in onderling overleg met jou bepaald.

3. Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder voorafgaande toestemming van of mededeling aan jou, gebruik maken van (de diensten van) derden.

4. De overeenkomst voeren wij enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van de) door ons verrichte werkzaamheden geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.

5. Coaching is op geen enkele wijze een alternatief voor een medische (geestelijke) behandeling en mag door jou ook niet als zodanig worden beschouwd.

6. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van jouw beroep of bedrijf welke niet vallen onder de overeen gekomen, worden deze werkzaamheden op grond van een afzonderlijke overeenkomst verricht.

7. Het is mogelijk dat je voor online trainingen, coaching, workshops, een community etc. inloggegevens daarvoor ontvangt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruiken en bewaren van deze inloggegevens en mag deze niet aan derden verstrekken of openbaar maken. Inloggegevens zijn strikt persoonlijk.

8. Wij hebben het recht om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Voor gebruik van de klantnaam zal altijd voorafgaande toestemming aan je worden gevraagd.

Artikel 8 Uitvoeringstermijnen

1. Als wij bepaalde uitvoeringstermijnen overeenkomen, dan zijn deze termijnen altijd indicatief en nooit fatale termijnen. Overschrijding van een (richt)termijn levert nooit een tekortkoming onzerzijds op.

2. Een overeengekomen uitvoeringstermijn begint ook pas te lopen op het moment:

– dat wij van jou alle gegevens, documenten, materialen en/of informatie hebben ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en/of;

– indien we dat zijn overeengekomen, wij jouw (aan)betaling hebben ontvangen op onze rekening en/of;

– jij hebt voldaan aan (eventuele) overige gestelde voorwaarden.

Tot dat moment hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien, dan brengen we deze bij jou in rekening. Hiervoor hanteren wij het op dat moment geldende uurtarief.

Artikel 9 Tarieven, betaling en incasso

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle tarieven:

– exclusief btw;

– exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;

– exclusief eventuele (extra) kosten die wij maken bij het uitvoeren van de opdracht, zoals reis- en verblijfskosten, parkeerkosten, locatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

2. Wij berekenen diensten ofwel op basis van uurtarieven ofwel op basis van een vast bedrag per dienst of overeenkomst. (Digitale) producten hebben vaste tarieven.

3. Wij hebben altijd het recht onze tarieven tussentijds aan te passen. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst op te zeggen per ingangsdatum van de nieuwe tarieven, behalve in de volgende situaties:

– indien het een prijsverhoging betreft ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling, zoals het niveau van lonen en grondstofprijzen of btw verhogingen;

– indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke of verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dit niet aan ons te wijten is, dat het in redelijkheid niet van ons kan worden verwacht dat we de werkzaamheden uitvoeren tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Wij zullen je vooraf informeren over dit meerwerk, voordat het meerwerk wordt uitgevoerd. Je bent verplicht dit meerwerk te voldoen tot maximaal 10% van het oorspronkelijke overeengekomen tarief. Indien het meerwerk die 10% overschrijdt, mag je de overeenkomst opzeggen. Het oorspronkelijk overeengekomen tarief dient dan wel voldaan te worden.

4. Wij hebben altijd het recht om volledige vooruitbetaling of enige aanbetaling van je te verlangen bij het aangaan van de overeenkomst.

5. Als wij met jou een aan- of vooruitbetaling of een termijnbetaling hebben afgesproken, dan starten wij met de uitvoering van de overeenkomst zodra wij de (aan)betaling of termijnbetaling hebben ontvangen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op het overeengekomen totaalbedrag.

6. Bezwaren tegen de factuur schorten je betalingsverplichting niet op. Betaling zal plaatsvinden, zonder aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook.

7. Diensten en producten waarvoor een vast tarief geldt, zoals digitale producten of diensten, workshops of andere evenementen, dienen direct na het sluiten van de overeenkomst volledig vooraf door jou betaald te worden, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingsafspraak met ons is gemaakt of een betalingsregeling met ons is getroffen.

8. Betaal jij in termijnen, dan brengen wij daar een toeslag voor in rekening. Deze toeslag komt bovenop het overeengekomen totaalbedrag conform overeenkomst. De hoogte van deze toeslag wordt in het aanbod omschreven.

9. Diensten op basis van een uurtarief worden maandelijks achteraf aan je gefactureerd.

10. Duurovereenkomsten, zoals lidmaatschap van een community of membership, dienen in maandelijkse termijnen vooraf te worden voldaan.

11. Indien betaling op factuurbasis is overeengekomen, hanteren een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen met jou.

12. Onze facturen ontvang jij digitaal.

13. Als jij niet op tijd of niet volledig betaalt, dan ontvang je van ons één betalingsherinnering, waarbij jij nog eens een termijn van 7 dagen krijgt om aan je betalingsverplichting te voldoen. Als je dan nog steeds niet hebt betaald, ben je van rechtswege in verzuim, zonder nadere ingebrekestelling. Je bent ons na het verstrijken van die 7 dagen ook de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat je het bedrag alsnog (volledig) voldoet. Daarnaast kunnen wij de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij jou in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen 15% over het totale overeen gekomen bedrag met een minimum van € 150,00.

In alle gevallen dien je de daadwerkelijke door ons gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten te voldoen, ook als deze het hiervoor genoemde percentage of de door de rechter vastgestelde proceskostenvergoeding overtreffen.

14. Daarnaast hebben wij het recht om bij niet tijdige of niet volledige betaling de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of met een schriftelijke verklaring te ontbinden.

15. De door de jou gedane betalingen worden door ons eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

16. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn jullie allen als opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van jullie allen zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de factuurbedragen, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 10 Betalingsonmacht

1. Wij hebben het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop jij:

– in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;

– (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

– door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

– onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

– anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest;

– of op het moment dat wij eerder goede grond hebben voor bovenstaande situaties te vrezen.

Artikel 11 Opschorting, ontbinding, beëindiging, annulering en opzegging

1. Wij kunnen de overeenkomst opschorten of met directe ingang beëindigen als:

– jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;

– wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen dat jij je verplichtingen niet zal nakomen;

– door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zullen nakomen;

– als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is;

– wij de kwaliteit van het coaching traject niet kunnen waarborgen als gevolg van jouw handelen of nalaten.

Indien de opschorting of de ontbinding aan jou toerekenbaar is, dan hebben wij het recht de eventuele schade die wij daardoor lijden en de door ons gemaakte kosten op jou te verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor door jou of derde partijen gemaakte kosten of geleden schade door de opschorting of ontbinding.

2. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.

3. De tussen de partijen gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Anke Derks of bij liquidatie of ontbinding van onze onderneming.

4. Indien het door ons uit te voeren werk bij einde van de overeenkomst nog niet is voltooid, zijn onze erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt onze onderneming van op enigerlei wijze voortgezet

5. In geval jij de overeenkomst voorafgaand of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, ben je ons een vergoeding van de reeds gemaakte kosten verschuldigd, alsmede een door ons nader te bepalen schadevergoeding. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief gederfde winst. Wij hebben het recht deze schadevergoeding, naast betaling van de reeds gemaakte kosten, als volgt in rekening te brengen:

Digitale producten en diensten:

100% van het overeengekomen totaalbedrag. Er geldt geen herroepingsrecht voor zakelijke klanten. Daarnaast verklaar je door het aangaan van de overeenkomst in te stemmen met levering binnen 14 dagen en afstand te doen van enig herroepingsrecht, mocht dat van toepassing zijn.

Digitale producten en diensten worden direct bij aanschaf geleverd en kunnen dus al volledig gebruikt/bekeken worden. Daarom kunnen wij geen restitutie bieden.

Workshops, live dagen en andere evenementen die op bepaalde data plaatsvinden:

100% van het overeen gekomen totaalbedrag. Voor dit soort evenementen moeten wij externe kosten maken. De prijs van een ticket is gebaseerd op de door ons te maken kosten en het aantal deelnemers. Om die reden kunnen wij bij annulering geen restitutie aanbieden. Je mag wel in overleg met ons je ticket overdragen aan een andere ondernemer. Hiervoor dienen wij schriftelijk toestemming te geven.

Overige diensten

– alleen onze daadwerkelijk gemaakte kosten bij annulering van de overeenkomst tot 2 maanden voor aanvang van de opdracht;

– 30% van het overeen gekomen totaalbedrag bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opdracht;

– 50% van het overeen gekomen totaalbedrag bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de opdracht;

– 75%-100% van het overeen gekomen totaalbedrag bij annulering vanaf aanvang van de opdracht, afhankelijk van het stadium waarin geannuleerd wordt;

6. Jij bent tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zult ons vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

7. Wij hebben het recht alle reeds door jou betaalde bedragen te verrekenen met de door jou verschuldigde schadevergoeding dan wel annuleringskosten.

8. Duurovereenkomsten voor bepaalde tijd, daarmee bedoelend lidmaatschap van een membership of community of incidentele trajecten voor een bepaalde duur, zijn na aanvang niet tussentijds opzegbaar.

Ten laatste een (1) maand voor het einde van de looptijd van een overeenkomst voor bepaalde tijd, treden wij met jou in overleg voor een (evaluatie)gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken partijen of de overeenkomst al dan niet wordt verlengd. Overeenkomsten voor bepaalde tijd worden dan ook nooit stilzwijgend verlengd. Mocht jij besluiten om tijdens de looptijd van de overeenkomst geen gebruik meer te willen maken van onze diensten, heb jij geen recht op enige vorm van restitutie van het overeengekomen (totaal)bedrag.

9. Het opzeggen van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, tenzij we uitdrukkelijk een andere termijn zijn overeen gekomen.

Opzeggen dient te geschieden door het sturen van een email naar support@ankederks.nl.

Gedurende de opzegtermijn blijf jij de gebruikelijke hoeveelheid diensten of uren afnemen of wij worden door jou financieel gecompenseerd. Deze compensatie zal bij opzegging driemaal het gemiddelde (maandelijkse) factuurbedrag bedragen.

Artikel 12 Verplaatsen van afspraken

1. Het annuleren van een losse coaching sessie of andere individuele afspraak doe je door een e-mail te sturen naar support@ankederks.nl of via een telefonisch bericht aan: +31-40-2407098.

2. Tot 24 uur voor aanvang van een afspraak kun jij deze kosteloos annuleren. Annuleer jij later of kom je niet opdagen, dan hebben we het recht de sessie in rekening te brengen en/of in mindering te brengen op het aantal overeengekomen sessies. Als we de gemiste afspraak in rekening brengen, wordt de afgesproken tijd gefactureerd op basis van het op dat moment geldende uurtarief. Jij hebt geen recht op enige vorm van restitutie.

3. Het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd te komen. Kom of verschijn je om welke reden dan ook te laat of kom je niet opdagen voor een online of fysieke afspraak op locatie, kunnen wij je niet garanderen dat de sessie nog kan plaatsvinden. Bovendien hebben we in dat geval het recht de afspraak in rekening te brengen of in mindering te brengen op het aantal overeengekomen sessies, zoals in het voorgaande lid benoemd.

4. Gedurende de looptijd van een overeenkomst kun jij een maximaal twee (2) sessies kosteloos, en enkel in onderling overleg, verplaatsen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij hebben het recht om een eventueel prijsverschil tussen het oorspronkelijke tarief en het op het moment van de nieuwe afspraak geldende tarief aan jou in rekening te brengen.

5. Deelname aan een groepsevenement kan in beginsel niet verplaatst worden, daar de ticketprijs wordt bepaald aan de hand van o.a. externe kosten en het aantal deelnemers. Om die reden wordt er geen restitutie verleend bij annulering. In het geval van calamiteiten of bijzondere omstandigheden, kan er in onderling overleg en ter onze beoordeling eenmalig kosteloos verplaatst worden naar een ander event, mits jij dit minimaal 14 dagen voor de overeengekomen datum, per e-mail aan ons kenbaar maakt en mits er voldoende beschikbaarheid is op de nieuwe gewenste datum. Wij hebben het recht om een eventueel prijsverschil tussen het oorspronkelijke tarief en het op het moment van de nieuwe afspraak geldende tarief aan jou in rekening te brengen.

Artikel 13 Intellectueel eigendomsrecht

1. Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest (werken, ontwerpen) welke wij gebruiken of hebben gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met jou, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Dit zijn intellectuele eigendomsrechten.

2. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door ons ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven ons exclusieve eigendom, ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld voor gebruik. De overeenkomst bevat uitdrukkelijk geen verplichting tot overdracht van het intellectueel eigendom. Deze geestesproducten mogen door jou of derden niet worden be- of verwerkt, openbaar worden gemaakt, gekopieerd of geëxploiteerd behalve tot het inwinnen van juridisch oordeel of een expertise ten aanzien van onze dienstverlening.

3. De inhoud van onze website en eventuele community of membership en digitale producten of diensten, waaronder maar niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn ons eigendom of dat van onze licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is jou als gebruiker van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. De rechten van intellectueel eigendom welke wij in licentie gebruiken mag jij nimmer wijzigen,verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

5. Na het einde van de overeenkomst hebben wij ten opzichte van elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behalve de wettelijk gestelde bewaarplicht.

6. Eventueel verkregen inloggegevens voor een online dienst of product, mag je nooit openbaar maken of aan derden verstrekken. Deze zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij eventuele schending hiervan wordt de toegang tot de online diensten en producten, een community of membership direct beëindigd, zonder dat je recht hebt op enige schadevergoeding of restitutie.

7. Bij overtreding van deze intellectuele eigendomsbepalingen hebben wij het recht een boete aan jou in rekening te brengen van € 2.500,00 per schadeveroorzakende gebeurtenis, vermeerderd met € 100,00 per dag dat de overtreding voortduurt tot een maximum van € 25.000,00.

Dit is onverminderd ons recht om de door ons en derden geleden schade volledig op jou te verhalen, indien het totale schadebedrag hoger is dan het boetebedrag.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor eventuele door jou geleden schade, indien en voor zover in dit artikel vermeld.

2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor door jou geleden directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als je ons in geval van gebreken eerst onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

3. Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht) of indien de tekortkoming door jou zelf of andere partijen is veroorzaakt.

4. Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- indirecte of gevolgschade, waaronder maar niet gelimiteerd tot geleden verlies of gederfde winst en letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten, evenals door derde partijen geleden schade of door derde partijen veroorzaakte schade. Indien een door ons ingeschakelde derde partij schade heeft veroorzaakt, dien je je rechtstreeks tot deze partij te wenden. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van door ons ingeschakelde derde partijen.

5. Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:

– jouw fouten of tekortkomingen in de informatie, gegevens of het materiaal dat je ons hebt voorgeschreven of verstrekt;

– misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen;

– het niet nakomen van de gemaakte afspraken en de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen door jou;

– fouten of tekortkomingen van, door of namens jou of ons ingeschakelde derden;

– het niet behalen van door jou beoogde doelstellingen, resultaten en verwachtingen;

– storingen in internet, software, applicaties en andere vormen van overmacht;

– een langere leveringstermijn of uitvoeringstermijn oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke reden daaraan ten grondslag ligt;

– schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens en de online cursussen en producten van ons en/of jou;

– schending van intellectuele eigendomsrechten doordat jij inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

7. Elke aansprakelijkheid vervalt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen na één jaar vanaf het moment dat schade is ontstaan.

8. Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert, vermeerderd met een eventueel door ons te betalen eigen risico. Indien de verzekering geen dekking biedt of geen uitkering betaalt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen totaalbedrag excl. btw in het kader van de overeenkomst. Bij een duurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de gemiddelde factuurwaarde excl. btw over een periode van drie (3) maanden, voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

9. Wij hebben altijd het recht het de schade zelf te beoordelen en te (proberen te) beperken.

10. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Artikel 15 Overmacht

1. Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Wij zullen jou hierover tijdig informeren.

2. Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die ons niet kunnen worden toegerekend of waardoor nakoming van onze verplichtingen in redelijkheid niet van ons kunnen worden verlangd, die uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken. Hieronder is inbegrepen, maar niet beperkt tot, ziekte van Anke Derks of ingeschakelde medewerkers en derde partijen, pandemieën en epidemieën, overheidsmaatregelen, storingen in het computernetwerk, internet, software en applicaties of andere technische storingen, tekortkomingen van onze leveranciers en door ons ingeschakelde derde partijen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen onze onderneming.

3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening kan komen. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.

4. Als nakoming door overmacht langer dan drie maanden onmogelijk is of blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst worden ontbonden zowel door jou als door ons. Jij hebt geen recht op enige vorm van schadevergoeding. Mocht je recht hebben op restitutie van (een deel van) het factuurbedrag, dan zullen wij dit binnen 10 dagen overmaken op het rekeningnummer van jou dat bij ons bekend is. Wij hebben in ieder geval recht op vergoeding van de reeds uitgevoerde diensten en geleverde producten.

Artikel 16 Geheimhouding en privacy

1. Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop is wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht of in geval van vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van partijen.

2. De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

3. Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe we dat doen kun je lezen in ons privacy beleid op onze website.

4. Wij behouden het recht om de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken. Hierbij zullen wij jouw vertrouwelijke informatie nooit delen met derden.

5. Wij mogen het resultaat van de overeenkomst gebruiken voor promotiedoeleinden zonder dat jij recht hebt op enige compensatie daarvoor. Hierbij zal geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld. Voor gebruik van klantnaam, zullen we altijd eerst voorafgaande toestemming voor gebruik aan jou vragen.

6. Wij mogen foto’s en beeldmateriaal maken van eventuele evenementen waarop jij als deelnemer of overige medewerkers zichtbaar zijn en deze eventueel delen op social media of andere kanalen, tenzij jij uitdrukkelijk verklaart hier niet mee akkoord te gaan. Jij zelf of jouw medewerkers zullen als deelnemers hier vooraf schriftelijk mee in moeten stemmen. Jij mag zelf niet zonder voorafgaande toestemming van ons en/of deelnemers foto’s of beeldmateriaal maken en dit openbaar maken, bijvoorbeeld via social media. Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal van andere deelnemers die herkenbaar in beeld zijn, heb je vooraf expliciete toestemming van hen nodig.

7. De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

8. Bij overtreding van deze geheimhoudings- en privacybepalingen hebben wij het recht een boete aan jou in rekening te brengen van € 2.500,00 per schadeveroorzakende gebeurtenis, vermeerderd met € 100,00 per dag dat de overtreding voortduurt tot een maximum van € 25.000,00. Dit is onverminderd ons recht om de door ons en derden geleden schade volledig op jou te verhalen, indien het totale schadebedrag hoger is dan het boetebedrag.

Artikel 17 Klachten & Geschillen

1. Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben voor zulke gevallen onderstaande klachtenprocedure.

2. Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen 10 dagen nadat jij een gebrek hebt geconstateerd schriftelijk aan ons te melden via support@ankederks.nl. Je klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven. Bij het niet tijdig melden van gebreken, komt jouw recht daartoe te vervallen.

3. Binnen 14 dagen nadat wij de klacht hebben ontvangen, ontvang je van ons een reactie.

4. Het uiten van een klacht ontslaat jou niet van je betalingsverplichting.

5. Jij geeft ons in ieder geval vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen.

Indien de klacht na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, dan pas ontstaat er een geschil.

Dit kan dan voorgelegd worden aan de bevoegde rechter op grond van de in de volgende leden opgenomen voorwaarden.

6. Op alle overeenkomsten tussen jou en mij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben en alle geschillen die niet in onderling overleg zijn opgelost, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om het geschil onderling te beslechten. Mocht dat niet lukken, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar wij gevestigd zijn, zijnde Eindhoven, ook indien jouw onderneming in het buitenland gevestigd is, tenzij de wet anders bepaalt.

Bijzondere Voorwaarden Community of Membership

Deze bijzondere voorwaarden zijn enkel van toepassing op lidmaatschap van een community of membership en gelden ter afwijking van of aanvulling op de algemene voorwaarden. Bij eventuele strijdigheid gaan deze bijzondere voorwaarden boven de algemene voorwaarden.

Artikel 18 Community of membership

1. Wij spannen ons in om een community of membership continu beschikbaar te stellen. Wij garanderen echter niet dat een community of membership altijd beschikbaar is. Deze kunnen soms onbereikbaar zijn door storingen in internet, software of applicaties. Dit wordt als overmacht beschouwd. Je hebt in een dergelijk geval geen recht op compensatie of enige schadevergoeding.

2. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor tegenvallende of niet behaalde resultaten door het gebruik van (informatie uit) een community of membership door het lid. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor geplaatste gegevens van jou en/of overige leden van een community of membership. Wij hebben altijd het recht om gegevens en/of berichten te (laten) verwijderen wanneer deze mogelijke schade kunnen veroorzaken aan de community, het membership of anderen of indien deze beledigend, negatief, respectloos, discriminerend of op andere wijze kwetsend zijn voor andere deelnemers.

3. Het is niet toegestaan om negatieve berichten in een community of membership te plaatsen, om onze taken over te nemen en de leiding te nemen in een community of membership of je eigen bedrijf en aanbod te promoten in een community of membership, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.

4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen ontstaan uit afspraken, ontmoetingen, feesten etc. buiten een community of membership welke door een lid of bezoeker van de community of het membership zijn georganiseerd.

5. Wij behouden ons het recht voor om op willekeurige momenten wijzigingen aan te kunnen brengen in een community of membership.

6. Leden van een community of een membership dienen zowel ons als andere deelnemers respectvol te behandelen en hun privacy te respecteren. Berichten mogen niet negatief, beledigend, respectloos, discriminerend of op andere wijze kwetsend zijn voor ons of andere leden. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal van andere deelnemers te maken of gebruiken op social media zonder expliciete toestemming van ons én de deelnemers die herkenbaar in beeld zijn. Bij ongepast of wangedrag en het in strijd handelen met het voorgaande, hebben wij het recht jou de toegang tot de community of het membership tijdelijk dan wel permanent te ontzeggen.

7. In een community of membership ben jij zelf verantwoordelijk voor de eigen verstrekte gegevens, aangemaakte topics en de eigen reacties.

Bijzondere Voorwaarden Retreats

Deze bijzondere voorwaarden zijn enkel van toepassing op deelname aan retreats en gelden ter afwijking van of aanvulling op de algemene voorwaarden. Bij eventuele strijdigheid gaan deze bijzondere voorwaarden boven de algemene voorwaarden.

Artikel 19 Retreats

1. De retreats die wij aanbieden zijn geen pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen waarop de Wet op de Reisovereenkomst van toepassing is. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de reis naar de locatie waar het retreat zal plaatsvinden en zal daarvoor indien nodig zelf vervoer en eventueel transfer moeten boeken. Indien er autohuur of excursies geboekt kunnen worden, dien je ook deze diensten zelf te boeken, rechtstreeks bij de aanbieder. Dat verloopt niet via Anke Derks. Wij regelen enkel het verblijf in de accommodatie en (zakelijke) dienstverlening die aldaar plaatsvindt.

2. Bovendien heeft de Wet op de reisovereenkomst de strekking om de consument te beschermen. Wij bieden onze retreats enkel aan als zakelijke dienstverlening (B2B).

3. Wij zijn niet aangesloten bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging Reisondernemingen) of de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden), omdat wij geen reisorganisatie zijn. Wij adviseren je daarom een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en goed de voorwaarden te controleren of deze retreats onder de dekking van de verzekering vallen.

4. Wij hebben altijd het recht om het retreat te annuleren bij te weinig deelnemers. Dit is ter onze beoordeling. We kunnen dan eventueel nieuwe data voorstellen. Indien je op de nieuwe data verhinderd bent, betalen we je dan uiteraard het aan ons betaalde bedrag volledig terug. Dat geldt eveneens voor calamiteiten vanuit ons of de locatie. We zijn echter niet verplicht tot betaling van enige schadevergoeding of compensatie van kosten aan jou. Wij zijn niet aansprakelijk als het door jou geboekte vervoer niet kosteloos te annuleren is voor jou. Je dient daarvoor zelf een goede annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Wij hebben altijd het recht om jouw deelname aan het retreat te weigeren, zonder tot opgave van redenen verplicht te zijn.

6. Deelnemers aan een retreat dienen zowel ons als andere deelnemers respectvol te behandelen en ieders privacy te respecteren. Uitspraken, benaderingen en andere uitlatingen mogen niet negatief, beledigend, respectloos, discriminerend of op andere wijze kwetsend zijn voor ons of andere deelnemers. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal van ons of andere deelnemers te maken of gebruiken op social media zonder expliciete toestemming van ons én de deelnemers die herkenbaar in beeld zijn. Bij ongepast gedrag of wangedrag en het in strijd handelen met het voorgaande, hebben wij het recht jouw deelname aan het retreat te beëindigen zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding of compensatie van door jou gemaakte kosten.

7. Wij behouden ons het recht voor om op willekeurige momenten de inhoud van het retreat te kunnen wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het vooraf opgestelde programma.

8. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn en gezondheid tijdens een retreat. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade of letsel. Indien je tijdens een retreat onwel zou worden of aangeeft dat je medische klachten hebt, zullen wij uiteraard contact opnemen met een arts of medische hulp diensten ter plaatse. Ook hiervoor dien je te beschikken over een goede reis- en/of annuleringsverzekering.

9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door enige ziekte of letsel ontstaan tijdens het retreat of na thuiskomst door deelname aan het retreat of het eten en drinken dat tijdens het retreat is genuttigd. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies of diefstal van of schade aan eigendommen van jou als deelnemer. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

10. Indien er sprake is van allergieën of speciale diëten, verzoeken wij jou dit tijdig door te geven, zodat wij hier waar mogelijk rekening mee kunnen houden. Wij kunnen niet garanderen dat dit te allen tijde mogelijk is en zullen dat ook duidelijk met jou communiceren, zodat je zelf kan beslissen of je wel of niet definitief een ticket boekt voor een retreat.

11. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet behalen van de door jou beoogde doelen en/of resultaten door deelname aan een retreat. Een geslaagd resultaat is niet alleen afhankelijk van de dienstverlening, maar tevens van de groepsdynamiek en jouw eigen inzet. Of een retreat een geslaagd resultaat heeft, is subjectief. Op ons rust alleen een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

12. Mits de beschikbaarheid dit toelaat, is het mogelijk om een privé kamer te boeken tijdens het retreat.

Daarvoor zijn aanvullende kosten verschuldigd. Het door jou te betalen bedrag voor deelname is daardoor hoger dan dat van deelnemers die een kamer delen.

13. Betaling van het overeen gekomen bedrag voor het retreat dient direct volledig bij boeking te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.

14. Als jij zelf een geboekt retreat wenst te annuleren, om welke reden dan ook, ben je ons de volgende annuleringskosten verschuldigd, die bestaan uit door ons gemaakte interne en externe kosten en gederfde omzet en winst:

a. Bij annulering tot 6 maanden voor aanvang van het retreat betaal je geen annuleringskosten;

b. Bij annulering binnen 6 maanden tot 3 maanden voor aanvang van het retreat bedragen de annuleringskosten 50% van het totale overeen gekomen bedrag;

c. Bij annulering binnen 3 maanden tot 2 maanden voor aanvang van het retreat bedragen de annuleringskosten 75% van het totale overeen gekomen bedrag;

d. Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang van het retreat bedragen de annuleringskosten 100% van het totale overeen gekomen bedrag.

Daarnaast ben je verplicht de eventuele door ons geleden schade volledig te vergoeden, indien dit bedrag hoger is dan de hiervoor genoemde annuleringskosten.

15. Indien je bij annulering wenst deel te nemen aan een ander retreat, is dat enkel mogelijk in overleg met en na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. Je zult bij toestemming daartoe hoe dan ook de reeds door ons gemaakte interne en externe kosten (een evenredig deel ten aanzien van het totaal aantal deelnemers) voor het oorspronkelijke retreat moeten voldoen. Daarnaast dien je ook het eventuele prijsverschil tussen het oorspronkelijke en het nieuwe retreat te voldoen. Indien het tarief voor het nieuwe retreat lager is, heb je geen recht op restitutie van het prijsverschil.

16. Indien je jouw ticket voor een retreat wenst over te dragen aan een derde partij, is dat enkel mogelijk in overleg met en voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Wij behouden ons het recht voor om deelnemers voor een retreat te weigeren, zonder tot opgave van redenen verplicht te zijn.

KVK   17237767
E-mail   support@ankederks.nl